Fri, 08 Feb 2013 11:51:59 +0000 Новостная лента copywatcher.ru http://copywatcher.ru ru Запуск бета версии Копивотчера Fri, 08 Feb 2013 11:51:59 +0000 http://copywatcher.ru/news/zapusk-beta-versii-kopivotchera/ http://copywatcher.ru/news/zapusk-beta-versii-kopivotchera/ Яндекс.Вебмастер и оригинальные тексты Fri, 08 Feb 2013 10:15:20 +0000 http://copywatcher.ru/news/yandeksvebmaster-i-originalnye-teksty/ http://copywatcher.ru/news/yandeksvebmaster-i-originalnye-teksty/ Дмитрий Медведев начал активно бороться с плагиатом Thu, 07 Feb 2013 17:17:41 +0000 http://copywatcher.ru/news/dmitrij-medvedev-nachal-aktivno-borotsya-s-plagiatom/ http://copywatcher.ru/news/dmitrij-medvedev-nachal-aktivno-borotsya-s-plagiatom/ Методы устранения интернет-пиратства в РФ Wed, 30 Jan 2013 15:20:56 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/borba-s-plagiatom/metody-ustraneniya-internetpiratstva-v-rf/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/borba-s-plagiatom/metody-ustraneniya-internetpiratstva-v-rf/ Министерство культуры РФ ужесточает меры по защите авторских прав Wed, 30 Jan 2013 09:30:41 +0000 http://copywatcher.ru/news/ministerstvo-kultury-rf-uzhestochaet-mery-po-zaschite-avtorskih-prav/ http://copywatcher.ru/news/ministerstvo-kultury-rf-uzhestochaet-mery-po-zaschite-avtorskih-prav/ Как получить нотариальное свидетельство на авторское право Wed, 16 Jan 2013 16:11:07 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/kak-poluchit-svidetelstvo-na-avtorskoe-pravo/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/kak-poluchit-svidetelstvo-na-avtorskoe-pravo/ Защищаем контент от копирования в Яндексе Fri, 28 Dec 2012 13:44:00 +0000 http://copywatcher.ru/news/zaschischaem-kontent/ http://copywatcher.ru/news/zaschischaem-kontent/ Евросоюз реформирует законодательство по авторскому праву Tue, 25 Dec 2012 11:22:35 +0000 http://copywatcher.ru/news/evrosojuz-reformiruet-zakonodatelstvo-po-avtorskomu-pravu/ http://copywatcher.ru/news/evrosojuz-reformiruet-zakonodatelstvo-po-avtorskomu-pravu/ Используем электронный нотариат для защиты авторства в Интернете Wed, 21 Nov 2012 16:28:23 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/jelektronnyj-notariat/e-notariat-zaschita-avtorstva-v-internete/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/jelektronnyj-notariat/e-notariat-zaschita-avtorstva-v-internete/ Вебтраст - защита электронных документов и сертификация контента Wed, 21 Nov 2012 16:15:21 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/jelektronnyj-notariat/webtrust-author-content-website/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/jelektronnyj-notariat/webtrust-author-content-website/ Защита авторских прав в интернете. Жалоба хостеру Tue, 20 Nov 2012 13:44:30 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/borba-s-plagiatom/zaschita-avtorskih-prav-v-internete-zhaloba-hosteru/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/borba-s-plagiatom/zaschita-avtorskih-prav-v-internete-zhaloba-hosteru/ Как копировать правильно и не нарушать права автора? Fri, 16 Nov 2012 15:31:14 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/author-copyright-searchengine/kak-kopirovat-pravilno-i-ne-narushat-prava-avtora/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/author-copyright-searchengine/kak-kopirovat-pravilno-i-ne-narushat-prava-avtora/ Защита авторских прав в претензионном порядке Fri, 16 Nov 2012 14:42:00 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/borba-s-plagiatom/zaschita-avtorskih-prav-v-pretenzionnom-poryadke/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/borba-s-plagiatom/zaschita-avtorskih-prav-v-pretenzionnom-poryadke/ Интернет и защита прав автора Fri, 16 Nov 2012 14:21:32 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/internet-i-zaschita-prav-avtora/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/internet-i-zaschita-prav-avtora/ Защита контента от копирования и воровства Fri, 16 Nov 2012 11:59:17 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/zaschita-kontenta-ot-kopirovaniya-i-vorovstva/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/zaschita-kontenta-ot-kopirovaniya-i-vorovstva/ Права на сайт. Правила, которые помогут их защитить Mon, 12 Nov 2012 16:58:37 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/prava-na-sajt-pravila-kotorye-pomogut-ih-zaschitit/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/prava-na-sajt-pravila-kotorye-pomogut-ih-zaschitit/ Что такое humans.txt и как его сделать Mon, 12 Nov 2012 14:57:44 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/chto-takoe-humanstxt-i-kak-ego-sdelat/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/chto-takoe-humanstxt-i-kak-ego-sdelat/ О словоформах Яндекса Mon, 12 Nov 2012 14:23:00 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/author-copyright-searchengine/o-slovoformah-yandeksa/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/author-copyright-searchengine/o-slovoformah-yandeksa/ Анализ методов определения дубликатов для Web-документов Fri, 09 Nov 2012 12:16:43 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/sravnitelnyj-analiz-metodov-opredeleniya-nechetkih-dublikatov-dlya-webdokumentov/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/sravnitelnyj-analiz-metodov-opredeleniya-nechetkih-dublikatov-dlya-webdokumentov/ Определение нечетких дубликатов для коротких документов Fri, 09 Nov 2012 11:45:44 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/opredelenie-nechetkih-dublikatov-dlya-korotkih-dokumentov/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/opredelenie-nechetkih-dublikatov-dlya-korotkih-dokumentov/ Python: Алгоритм Шинглов - поиск нечетких дубликатов текста Fri, 09 Nov 2012 11:09:22 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/python-algoritm-shinglov-poisk-nechetkih-dublikatov-teksta/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/python-algoritm-shinglov-poisk-nechetkih-dublikatov-teksta/ Поиск нечетких дубликатов. Алгоритм шинглов для веб-документов Fri, 09 Nov 2012 10:47:13 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/poisk-nechetkih-dublikatov-algoritm-shinglov-dlya-vebdokumentov/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/poisk-nechetkih-dublikatov-algoritm-shinglov-dlya-vebdokumentov/ Анатомия качественного контента - взгляд сеошника Fri, 09 Nov 2012 10:20:24 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/anatomiya-kachestvennogo-kontenta-vzglyad-seoshnika/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/anatomiya-kachestvennogo-kontenta-vzglyad-seoshnika/ Защита контента от копирования Fri, 09 Nov 2012 10:05:51 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/zaschita-kontenta-ot-kopirovaniya/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/zaschita-kontenta-ot-kopirovaniya/ Методика защиты контента Thu, 08 Nov 2012 17:50:10 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/metodika-zaschity-kontenta/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/metodika-zaschity-kontenta/ Честно украденная статья Thu, 08 Nov 2012 17:42:05 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/chestno-ukradennaya-statya/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/chestno-ukradennaya-statya/ Антон Носик -о копирайте как «гражданской войне XXI века» Thu, 08 Nov 2012 17:32:07 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/anton-nosik-o-kopirajte-kak-grazhdanskoj-vojne-xxi-veka/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/anton-nosik-o-kopirajte-kak-grazhdanskoj-vojne-xxi-veka/ Как охранять свой сайт знаком © Thu, 08 Nov 2012 17:12:40 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/kak-ohranyat-svoj-sajt/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/kak-ohranyat-svoj-sajt/ Защита авторских прав дедовским способом. Thu, 08 Nov 2012 17:05:19 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/zaschita-avtorskih-prav-dedovskim-sposobom/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/zaschita-avtorskih-prav-dedovskim-sposobom/ Получение копирайта в Библиотеке Конгресса, защита авторского права Thu, 08 Nov 2012 15:18:29 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/kak-zaschitit-avtorskie-prava-razrabotchikam-po-ili-kak-my-poluchali-kopirajt-v-biblioteke-kongressa-ssha/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/kak-zaschitit-avtorskie-prava-razrabotchikam-po-ili-kak-my-poluchali-kopirajt-v-biblioteke-kongressa-ssha/ Свидетельство о регистрации авторского права на произведение Thu, 08 Nov 2012 15:02:14 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/svidetelstvo-o-registracii-avtorskogo-prava-na-proizvedenie/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/svidetelstvo-o-registracii-avtorskogo-prava-na-proizvedenie/ Копипаст переходит в наступление Wed, 07 Nov 2012 16:43:59 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/author-copyright-searchengine/kopipast-perehodit-v-nastuplenie/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/author-copyright-searchengine/kopipast-perehodit-v-nastuplenie/ Про копипаст и будущее поисковых систем Wed, 07 Nov 2012 16:17:35 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/author-copyright-searchengine/pro-kopipast-i-buduschee-poiskovyh-sistem/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/author-copyright-searchengine/pro-kopipast-i-buduschee-poiskovyh-sistem/ Как бороться с воровством контента Wed, 07 Nov 2012 15:51:35 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/borba-s-plagiatom/kak-borotsya-s-vorovstvom-kontenta/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/borba-s-plagiatom/kak-borotsya-s-vorovstvom-kontenta/ Что делать с дублированием текстов на сайтах интернет-магазинов? Wed, 07 Nov 2012 14:48:03 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/chto-delat-s-dublirovaniem-tekstov-na-sajtah-internetmagazinov/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/dlya-programmistov-i-vebmasterov/chto-delat-s-dublirovaniem-tekstov-na-sajtah-internetmagazinov/ И еще раз об авторских правах в Сети Wed, 07 Nov 2012 13:45:15 +0000 http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/i-esche-raz-ob-avtorskih-pravah-v-seti/ http://copywatcher.ru/copyright_statyi/ob-avtorskom-prave-i-ego-zaschite/i-esche-raz-ob-avtorskih-pravah-v-seti/ Как повлияет кража контента и нарушение авторских прав на сайт? Mon, 13 Aug 2012 09:34:31 +0000 http://copywatcher.ru/news/kak-povliyaet-narushenie-avtorskih-prav-na-sajt/ http://copywatcher.ru/news/kak-povliyaet-narushenie-avtorskih-prav-na-sajt/ Механизм защиты статьи (контента) от копирования Sun, 26 Feb 2012 16:37:45 +0000 http://copywatcher.ru/news/mehanizm-zaschity-kontenta-ot-kopirovaniya/ http://copywatcher.ru/news/mehanizm-zaschity-kontenta-ot-kopirovaniya/ Законопроект 6523 о регистрации авторского права на сайт Fri, 30 Dec 2011 15:51:06 +0000 http://copywatcher.ru/news/zakonoproekt-6523-po-zaschite-avtorskogo-prava/ http://copywatcher.ru/news/zakonoproekt-6523-po-zaschite-avtorskogo-prava/ Новая система защиты контента от пиратства в Украине Thu, 22 Dec 2011 15:49:11 +0000 http://copywatcher.ru/news/v-ukraine-otkljuchat-sajty-za-piratstvo/ http://copywatcher.ru/news/v-ukraine-otkljuchat-sajty-za-piratstvo/ Защита прав сайта через отключение от Интернета Wed, 21 Dec 2011 15:36:59 +0000 http://copywatcher.ru/news/za-kopipast-otkljuchat-ot-interneta/ http://copywatcher.ru/news/za-kopipast-otkljuchat-ot-interneta/ О нарушении авторских прав в патентной системе США Fri, 09 Sep 2011 16:17:20 +0000 http://copywatcher.ru/news/izmeneniya-v-patentnoj-sisteme-ssha/ http://copywatcher.ru/news/izmeneniya-v-patentnoj-sisteme-ssha/ Охрана авторских прав на Minsvyaz.ru Mon, 15 Aug 2011 17:13:57 +0000 http://copywatcher.ru/news/na-minsvyazru-rossijskie-avtora-smogut-otkazatsya-ot-prav/ http://copywatcher.ru/news/na-minsvyazru-rossijskie-avtora-smogut-otkazatsya-ot-prav/ Яндекс.Вебмастер поможет защитить контент Sat, 13 Aug 2011 17:44:14 +0000 http://copywatcher.ru/news/yandeksvebmaster-pomozhet-zaschitit-kontent/ http://copywatcher.ru/news/yandeksvebmaster-pomozhet-zaschitit-kontent/ Авторские права на текст влияют на ранжирование Google Wed, 08 Jun 2011 16:51:55 +0000 http://copywatcher.ru/news/google-ranzhiruet-po-avtorstvu/ http://copywatcher.ru/news/google-ranzhiruet-po-avtorstvu/ Защита авторских прав свободными лицензиями Mon, 06 Jun 2011 15:50:42 +0000 http://copywatcher.ru/news/kak-legalizirovat-kontent/ http://copywatcher.ru/news/kak-legalizirovat-kontent/